SSC JUNIOR AGE GROUP TENNIS TOURNAMENT LEG 2

Tempat: Kompleks Tenis Miri
Tarikh: 25-28 Ogos 2022
Kategori Individu 10 Tahun Ke bawah
Tempat ke 2: LEE SHUEH CHIEN
JOHAN: DHIA MAISARAH  
Kategori Individu 12 Tahun ke bawah
Tempat ke 2: RYOGA KHO 
Johan: ARI SHUZO HILTON SMITH 
Kategori Beregu 12 Tahun ke bawah
Tempat ke 2: YOSHI KHO & RYOGA KHO
 Johan: ARI SHUZO HILTON SMITH & ETHAN ANAK NORMAN BANA  
Kategori Individu 14 Tahun ke Bawah
Tempat ke 2: AVERY CHUA
 Johan: EMIR EFFANDY  
Acara Kategori Individu 14 Tahun ke bawah Beregu 
Tempat ke 2: FIRAAS RAHMAN & WAN AFIQAH 
Johan: EMIR EFFANDY & AVERY CHUA   
Kategori Individu 18 Tahun ke Bawah
Tempat ke 2: AARON NORMAN BANA 
Johan: OWEN WILSON 
Kategori Beregu 18 Tahun ke bawah 
Tempat ke 2: OWEN WILSON & RAFAEL MACHAU
Johan: AARON NORMAN BANA & CHUA PENG HENGSarawak Sports Corporation