YB Datuk Karim PC (09.01.2018)

YB Datuk Karim PC (09.01.2018)Sarawak Sports Corporation